Podsumowanie kadencji 2011-2014

W latach 2011-2014 na inwestycje przeznaczono z budżetu Gminy Chorkówka kwotę 21,3 mln zł.

Pozyskane środki zewnętrzne na inwestycje to ok. 12 mln zł.

Pozyskane środki zewnętrzne na programy dla szkół oraz szkolenia to kwota ok. 1,7 mln zł.

Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania szkół to koszt 11 mln zł.

Pomoc finansowa udzielona przez Gminę dla Powiatu Krośnieńskiego wyniosła 715 tys. zł. Ponadto przedsiębiorcy zainwestowali w Gminie ok. 45 mln. zł.

 

Największe realizacje

    - Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Kopytowej.

    - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Draganowa, Faliszówka, Kopytowa).

    - Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Świerzowej Polskiej. (w trakcie realizacji)

    - Remont budynków użyteczności publicznej, budowa placu zabaw oraz chodnika i placów postojowych w Zręcinie.

    - Budowa chodnika, placu parkingowego oraz remont remizy OSP w Chorkówce.

    - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zręcin (ul. Karpacka, ul. Długa, ul. Parkowa, ul. Cmentarna).

    - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Żeglce i części wsi Kopytowa.

    - Budowa sieci szerokopasmowej na terenie gminy.

    - Instalacja systemów solarnych na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych. (w trakcie realizacji)

    - Budowa Domu Ludowego w Żeglcach.

    - Przebudowa Domu Ludowego w Szczepańcowej, budowa placu zabaw, chodnika oraz miejsc postojowych.

Drogi gminne: Remonty dróg gminnych (nowa nawierzchnia bitumiczna) – łącznie 13 km.

Chodniki i place parkingowe: Budowa chodników w 5 miejscowościach (łącznie 1,7 km); Budowa 14 parkingów w 8 miejscowościach.

Obiekty oświatowe: Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kopytowej oraz przy Gimnazjum w Świerzowej Polskiej; Remonty pomieszczeń w 3 szkołach podstawowych.

Obiekty sportowe i rekreacyjne: Remont boiska piłkarskiego w Faliszówce; Wykonanie nawierzchni na boisku przy Szkole Podstawowej w Żeglcach; Budowa boiska do plażowej piłki siatkowej w Faliszówce; Budowa placów zabaw w 11 miejscowościach (7 w trakcie realizacji).

Kanalizacja i wodociągi: Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w 5 miejscowościach wraz z oczyszczalnią ścieków w Sulistrowej oraz na budowę wodociągu w Draganowej; Budowa wodociągu w Żeglcach i w części Kopytowej; Budowa wodociągu przesyłowego z Leśniówki do Faliszówki; Budowa oczyszczalni ścieków w Sulistrowej – I etap.

Pozostała infrastruktura komunalna: Przebudowa Domu Ludowego w Szczepańcowej; Budowa Domu Ludowego w Żeglcach; Remonty domów ludowych (w 4 miejscowościach); Remonty remiz OSP.

Oświetlenie uliczne: Przebudowa oświetlenia ulicznego w 3 miejscowościach.

Działania proekologiczne: Montaż systemów solarnych na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych; Usuwanie azbestu.

Wyposażenie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: Zakup lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla 4 jednostek OSP; Zakup sprzętu przeciwpożarowego.

Programy edukacyjne dla szkół: Rozszerzenie oferty edukacyjnej przedszkoli i szkół podstawowych oraz podniesienie efektywności uczenia się; Doposażenie 11 szkół podstawowych oraz 3 przedszkoli w pomoce dydaktyczne.