W okresie od marca do września 2006 roku Społeczne Komitety Budowy Kanalizacji w Draganowej,  Sulistrowej i Kobylanach dokonały wpłat na konto Gminy Chorkówka /w formie darowizny/ kwoty 141. 400 zł.
W dniu 16 maja 2006 roku Gmina Chorkówka ogłosiła przetarg nieograniczony w sprawie „Opracowania dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Kobylany i Sulistrowa, wraz z projektem oczyszczalni ścieków w Sulistrowej”.
Ze względu na fakt, że złożone oferty przekraczały kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie w.w. zadania 27 czerwca 2006 roku unieważniono postępowanie przetargowe.
Przetarg na wykonanie dokumentacji został rozstrzygnięty w 2008 roku.
12 maja 2008 roku została podpisana umowa w sprawie „Opracowania dokumentacji budowlano - wykonawczej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Kobylany i Sulistrowa oraz opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz urządzeniami towarzyszącymi dla miejscowości Draganowa z magistralą przesyłową wody Kobylany – Sulistrowa – Draganowa”.
Umowa  ta opiewała na kwotę brutto 439 200 zł, w tym koszt przyłączy 116 850 zł.
Na zaprojektowane przyłącza zostały zawarte umowy pomiędzy Gminą a mieszkańcami. Na podstawie tych  umów społeczne komitety dokonały wpłaty, na które zostały wystawione i rozliczone faktury VAT.
Opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę nastąpiło dopiero w 2012 roku ze względu na duże trudności z uzyskaniem zgód właścicieli nieruchomości na wejście w teren.
O tej sytuacji mieszkańcy poszczególnych miejscowości byli informowani na zebraniach wiejskich.