Projekt pn. "Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka" był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Wartość projektu (dotycząca Gminy Chorkówka): wyniosła  877.754,76 netto, dofinansowanie – 535.175,65 zł. W dniu 15.07.2013 r. zakończone zostały roboty  budowlane  i nastąpił odbiór robót.

We wniosku aplikacyjnym projektu umieszczono zapis (z mocy prawa), że wyłonienie operatora hurtowego sieci szerokopasmowej (zarządzającego infrastrukturą) nastąpi w postępowaniu przetargowym. Trzy postępowania przetargowe zostały nie rozstrzygnięte (ostatnie 14.05.2014). W związku z nie wybraniem operatora w postępowaniu przetargowym została podjęta decyzja o przekazaniu infrastruktury w zarząd MPGK w Krośnie. Zgodę na odstępstwo od przetargu musiał  wyrazić Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnej opinii Urzędu Ochrony Konkurencji. Opinię pozytywną Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego uzyskał w dniu 10 listopada 2014 r. i w dniu 14 listopada br. wydał stosowną zgodę.
Dopiero po uzyskanej zgodzie jest możliwość podpisania umowy z MPGK w Krośnie  i uruchomienie sieci szerokopasmowej.