Odnosząc się do zarzutu Pani Moniki Subik, która twierdzi, że remonty dróg gminnych w miejscowości Świerzowa Polska były celowo odkładane na rok wyborczy wyjaśniam:


1. „Przebudowa drogi gminnej ul. Granicznej od km 0+000 do km 1+067 w m. Świerzowa Polska” była zadaniem realizowanym w ramach Wieloletniego programu pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”  czyli tzw. „schetynówki”. Dokumentacja techniczna na przebudowę tej drogi została opracowana w sierpniu 2013r., a we wrześniu tego samego roku złożony został wniosek o dofinansowanie zadania do Wojewody Podkarpackiego.
Harmonogram realizacji zadań współfinansowanych ze środków Programu ustala Rada Ministrów  - Uchwała nr 199/2012 z dnia 27 listopada 2012r. (zachęcam do zapoznania się)
https://rzeszow.uw.gov.pl/wp-content/uploads/2013/08/uchwala_nr_199_2012_rady_ministrow_zmieniajaca_program_z_27_11_2012.pdf   

Zgodnie z harmonogramem, zadania zgłoszone w 2013r. realizowane są do 31 grudnia 2014r.
Nadmienię, że w ramach „schetynówek” przebudowana została również ul. Składowa w Świerzowej Polskiej  - rok 2011 (początek II kadencji) – zadanie również zostało zakończone w listopadzie.

Jeszcze raz pragnę podkreślić, że każdy ze złożonych wniosków podlega ocenie merytorycznej. Wyciąg z załącznika do Uchwały Rady Ministrów z dnia 6 września 2011r. w tym zakresie zamieszczam poniżej:


„10.5. Wnioski spełniające wymogi formalne podlegają ocenie merytorycznej według następujących kryteriów:
1) wpływ realizacji zadania na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (uwzględnia się działania poprawiające bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg, w tym pieszych i rowerzystów, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci  i osób niepełnosprawnych, obejmujące m. in.: uspokojenie ruchu, separowanie ruchu pieszego i rowerowego od ruchu pojazdów mechanicznych, w szczególności poprzez budowę chodników i ścieżek rowerowych, poprawę oznakowania i oświetlenia drogi, a także jej wyposażenia w sygnalizację świetlną oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego)–w skali ocen od 0 do 10 punktów;
2) znaczenie zadania dla rozwoju spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg  publicznych na obszarze województwa, poprzez poprawę połączeń dróg lokalnych z  drogami  publicznymi  wyższej kategorii, podniesienie parametrów użytkowych dróg  oraz zwiększenie płynności ruchu (uwzględnia się w szczególności połączenia  odcinków dróg objętych zadaniem z drogami krajowymi i wojewódzkimi, a w przypadku odcinków dróg gminnych –również z drogami powiatowymi, a także rozwiązania poprawiające przepustowość i nośność dróg)–w skali ocen od 0 do 7punktów;
3) współpraca jednostek oraz innych podmiotów przy realizacji zadania (uwzględnia się w szczególności wielkość udziału partnerów jednostki w jej wkładzie własnym)–w skali ocen od 0 do 5punktów;
4) znaczenie zadania dla odbudowy i przywrócenia funkcji komunikacyjnej dróg uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku klęsk i żywiołowej (uwzględnia się w szczególności rozmiar szkód oraz wynikające z nich zakłócenia w lokalnym układzie komunikacyjnym)–w skali ocen od 0 do 5punktów;
5) znaczenie zadania dla rozwoju obszarów wiejskich (uwzględnia się w szczególności objęcie zadaniem odcinków dróg zapewniających połączenie komunikacyjne niezbędne dla rozwoju obszaru wiejskiego lub zapobiegające jego marginalizacji)–w skali ocen od 0 do 5punktów;
6) wpływ realizacji zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych, a także przedsiębiorstw i zakładów pracy o istotnym znaczeniu dla społeczności lokalnej, sprzyjający podniesieniu atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności tych ośrodków oraz tworzeniu nowych miejsc 14 pracy –w skali ocen od 0 do 3 punktów;
7) wpływ realizacji zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej instytucji publicznych i innych instytucji świadczących usługi publiczne, ułatwienie dostępu obywateli do świadczonych przez nie usług i podniesienie efektywności realizacji zadań publicznych m.in. w obszarze ochrony zdrowia, edukacji i administracji publicznej (uwzględnia się w szczególności objęcie zadaniem odcinków dróg zapewniających dogodny dojazd do publicznego zakładu opieki zdrowotnej, publicznej szkoły lub przedszkola, urzędu)–w skali ocen od 0 do 3 punktów;
8) wpływ realizacji zadania na poprawę połączeń drogowych istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństw a obywateli,  w szczególności w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony  przeciwpożarowej, ratownictwa, zarządzania kryzysowego, ochrony granicy  państwowej –w skali ocen od 0 do 2 punktów”

Atutem ul. Granicznej (biorąc pod uwagę kryteria oceny merytorycznej), jest jej lokalizacja - łączy Gminę Chorkówka z drogą miejską (ul. Gen. St. Maczka), a także fakt iż miasto Krosno jest lokalnym ośrodkiem życia społecznego i gospodarczego. Ponadto Miasto Krosno zgodziło się uczestniczyć we współfinansowaniu inwestycji.  Wszystkie te czynniki miały wpływ na wybór zadania i ostatecznie przyczyniły się do uzyskania dofinansowania.

2. Remont ulicy Polnej w Świerzowej Polskiej, realizowany był ze środków przeznaczanych corocznie z budżetu gminy poszczególnym sołectwom (patrz: Fakt 9 pkt 6).
Decyzja o remoncie tej konkretnej drogi w roku 2014 zapadła (w drodze głosowania – 77 głosów „za”, 3 „wstrzymujące się”) podczas zebrania wiejskiego, które odbyło się 26 marca 2014r. w sali Domu Ludowego.
Pragnę zaznaczyć, że Pani Monika Subik uczestniczyła w zebraniu, co potwierdza dołączona do protokołu lista obecności.
 
3. Remont ulicy Podskale w Świerzowej Polskiej to kolejne zadanie współfinansowane ze środków zewnętrznych.
Wniosek o dofinansowanie zadania „Remont drogi gminnej Nr 1 14419R Świerzowa Polska – Podskale na dz. nr ewid. 209 w km 0+794 – 1+364” Gmina Chorkówka złożyła do Wojewody Podkarpackiego (program rządowy) w ramach naboru  na remonty dróg zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku intensywnych opadów deszczu w 2012r.
23 lipca 2014r. Gmina otrzymała promesę Ministra Administracji i Cyfryzacji o współfinansowaniu inwestycji w roku 2014r. Umowa o dofinasowanie zadania została podpisana z Wojewodą Podkarpackim 13 października 2014r.
W oparciu o otrzymaną promesę Gmina we wrześniu br. podpisała umowę z Wykonawcą robót, które zostały zakończone w październiku (termin zawarty w umowie z Wojewodą to 15 października br.).

Jak wynika z przedstawionych faktów, remonty wymienionych dróg nie są „kiełbasą wyborczą”, a systematycznymi działaniami Gminy w celu pozyskania jak największej ilości środków zewnętrznych na inwestycje.

Jeszcze raz zachęcam do analizowania terminów dotyczących złożenia przez Gminę wniosków o dofinansowanie zadań oraz terminów podpisywania umów o udzielenie dofinansowania. Niejednokrotnie jest to okres kilku, a nawet kilkunastu miesięcy. Proszę również pamiętać o realnym czasie ich realizacji, a także o ograniczeniach wynikającymi z zapisów umów o dofinansowanie.

Szczerze mówiąc nie rozumiem zarzutu Pani Moniki Subik dotyczącego realizacji w.w. zadań, tym bardziej, że jak sama twierdzi zna przepisy i możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Może zatem nie do końca zna realia albo po prostu jest to element prowadzonej kampanii wyborczej.