Jeśli chodzi o lokalizację inwestycji wyjaśniam, że we wszystkich przypadkach zadania te podlegają zatwierdzeniu (głosowaniu) przez Radę Gminy Chorkówka.
W przypadku zadań współfinansowanych z funduszy zewnętrznych dużą rolę odgrywają warunki ogłoszonego konkursu. Zaznaczyć należy, że każdy projekt zgłaszany do dofinansowania musi spełniać wymogi formalne oraz określone kryteria naboru. Jednak o pozycji na liście rankingowej wniosków, które otrzymają dofinansowanie decyduje ocena merytoryczna projektu tj. liczba punktów które przyznane zostaną  złożonemu projektowi na podstawie określonych dla konkretnego typu projektów „kryteriów oceny merytorycznej”.
Gmina starając się o dofinansowanie musi wyważyć dobór projektów tak, by wpisywał się zarówno w potrzeby  mieszkańców jak i miał szansę uzyskać wysoką ocenę merytoryczną (punktową). Jak wiemy, ilość środków pochodzących z funduszy pomocowych jest ograniczona, znacznie niższa niż potrzeby gmin ubiegających się o nie w ramach ogłaszanych konkursów.  
Kryteria oceny merytorycznej są inne w każdym programie i dla każdego rodzaju projektu. Można się z nimi zapoznać gdyż podawane są każdorazowo do publicznej wiadomości wraz z ogłoszeniem o konkursie na nabór projektów.
Pragnę zauważyć, że znaczna część inwestycji realizowanych przez Gminę współfinansowana jest ze źródeł zewnętrznych. Zachęcam do przeanalizowania zestawienia projektów, które zamieszczone są w szczegółowej tabeli (patrz: Fakt 4.)