W sierpniu 2012r. Gmina Chorkówka  złożyła wniosek o dofinansowanie zadania „Termomodernizacja 4 budynków użyteczności publicznej w Gminie Chorkówka”. Rok później (wrzesień 2013r.) podpisana została umowa o dofinansowanie (zadanie z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013). Roboty budowlane zostały zakończone w lipcu br.
W zakresie projektu ujęto m.in. termomodernizację 3 Domów Ludowych  (Draganowa, Faliszówka, Kopytowa). Początkowo Gmina planowała włączyć w zakres robót również budynki zlokalizowane w Chorkówce (Ośrodek Zdrowia) oraz w Zręcinie (budynek wielofunkcyjny), ale ostatecznie obiekty te zostały pominięte z uwagi na interpretację Urzędu Marszałkowskiego dotyczącą tego typu obiektów, która ukazała się w trakcie trwania naboru wniosków. Mianowicie,  „Wytyczne do konkursu” zakładały, że nie będzie udzielane dofinansowanie do obiektów będących własnością Gminy ale użytkowanych przez Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej (dotyczy Chorkówki i Zręcina). Ponadto w budynkach gdzie prowadzona jest działalność komercyjna, należy wyłączyć z kosztów kwalifikowanych (tj. kosztów które podlegają współfinansowaniu) powierzchnie zajmowane przez prywatne podmioty.
Wyjaśnienia Urzędu Marszałkowskiego poniżej:
Cytuję: „ (…) 3. Czy gmina  może ubiegać się o dofinansowanie na docieplenie należącego do niej budynku, użytkowanego przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej?
Nie. W przypadku, gdy planowany do termomodernizacji budynek stanowi własność gminy, ale użytkowany jest przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej tj. np. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, nie może on być przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach omawianego działania, gdyż wskazani użytkownicy, którzy będą korzystać z efektów projektu, nie kwalifikują się do żadnej kategorii beneficjentów przewidzianej w ramach analizowanego naboru.
 
4. Czy w przypadku wynajmu powierzchni pod działalność komercyjną w budynkach, na których zamontowane zostaną kolektory słoneczne/ogniwa fotowoltaiczne koszty odnoszące się wynajmowanych części budynków będą niekwalifikowane ?
Tak. W załączniku nr 14 do Regulaminu konkursu zawarto następujący zapis: Koszty związane z termomodernizacją części budynków wynajmowanych podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą będą kosztami niekwalifikowanymi np. gabinet stomatologiczny, prywatna apteka, poczta.
Określenie kosztów kwalifikowanych możliwe jest proporcjonalnie w odniesieniu do całkowitej powierzchni użytkowej budynku lub na podstawie innych realnych wyliczeń. Wybór w tej kwestii należy do beneficjenta jednakże należy podkreślić, iż sposób określenia powierzchni użytkowej kwalifikującej się do wsparcia w ramach RPO WP powinien być przejrzysty i zrozumiały.
Ww. zasady obowiązują również w odniesieniu do projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii, tj. jeżeli część budynku, w którym będą np. instalowane kolektory słoneczne, jest wynajmowana pod działalność komercyjną, z kosztów kwalifkowalnych należy wyłączyć odpowiednią część wydatków proporcjonalnie do powierzchni wynajmowanej komercyjnie w odniesieniu do całkowitej powierzchni użytkowej budynku lub na podstawie innych realnych wyliczeń.
Do powierzchni wynajmowanych komercyjnie należy zaliczyć również te wynajmowane NZOZ-om nieuprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w niniejszym konkursie.

Źródło:  http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/20120330
Zaznaczyć należy, że powierzchnie wynajmowane przez Gminę podmiotom prywatnym (na cele komercyjne) znajdowały się w Domu Ludowym w Kopytowej, a mimo to obiekt został ujęty w zakresie projektu. Stało się tak dlatego, iż stosunek powierzchni wynajmowanych do ogólnej powierzchni budynku był stosunkowo niewielki, zatem % powierzchni, którą należało odliczyć przy szacowaniu dofinansowania był znikomy w porównaniu z wartością całej inwestycji.