1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1896R Krosno - Kobylany - Toki (potocznie zwanej Kobylany - Zręcin) rozpoczęła się w czerwcu 2009r. w ramach projektu współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013, realizowanego przez Powiat Krośnieński – jako właściciela drogi.
Zakres robót od początku opracowania dokumentacji projektowej nie uwzględniał wykonania przebudowy odcinka od skrzyżowania ul. I. Łukasiewicza w Zręcinie w stronę Chorkówki, do zjazdu w Chorkówce w kierunku Bóbrki.
Nie ujęcie tego newralgicznego odcinka drogi w zakresie inwestycji było świadomym działaniem Powiatu Krośnieńskiego, który już na etapie sporządzania projektu nie przyjął propozycji Gminy Chorkówka dotyczącej pomocy finansowej Gminy na ten cel.

2. Budowa placów zabaw w miejscowościach: Bóbrka, Draganowa, Faliszówka, Kopytowa, Leśniówka, Machnówka, Żeglce nie jest zadaniem zakończonym. W najbliższych dniach odbędą się odbiory końcowe robót. Z uwagi na okres realizacji zadania tj. przełom III i IV kwartału roku, co wynika z późniejszego niż zakładano terminu podpisania umowy o dofinansowanie (tj. 4.08.2014 a nie jak planowano w kwietniu 2014r. - zadanie współfinansowane ze środków PROW 2007-2013) ewentualne usterki będą usuwane (w ramach gwarancji) na wiosnę 2015r. Równocześnie informuję, że wszystkie budowane place zabaw zaprojektowane zostały zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami, normami budowlanymi i przepisami branżowymi (w tym dotyczącymi stref bezpieczeństwa oraz montowanych urządzeń).

3. Budowa chodnika na ul. Cmentarnej w Zręcinie była elementem większego zadania tj. obejmującego przebudowę ul. Kuźniczej, ul. Długiej, ul. Parkowej i ul. Cmentarnej. Lokalizacja chodnika uzgodniona została na etapie sporządzania dokumentacji budowlanej, która została zaakceptowana m.in. przez radnych miejscowości Zręcin w kadencji 2007-2010.

4. Wszystkie roboty drogowe wykonywane na drogach powiatowych odbiera komisja odbioru robót powołana przez Starostę Krośnieńskiego spośród swoich pracowników.

5. Na terenie Gminy Chorkówka zlokalizowanych jest 58,777 km dróg powiatowych (są to wszystkie główne drogi na terenie gminy). Powiat Krośnieński odpowiada za ich stan (właścicielem dróg powiatowych jest Powiat, zarządzającym – Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie).

 Wykaz dróg powiatowych na terenie Gminy Chorkówka

Nazwa i nr drogi powiatowej
Droga P1850R
Jasło-Łajsce-Zręcin
Droga P1896R
 Krosno-Kobylany-Toki
Droga P1898R  
Chorkówka-Faliszówka-Nienaszów
Droga P1900R  
Nowy Żmigród-Makowiska-Sulistrowa
Droga P1949R
 Jedlicze-Żarnowiec-Zręcin
Droga P1950R  
Chlebna-Kopytowa-Faliszówka
Droga P1953R  
Chorkówka-Żeglce
Droga P1954R  
Chorkówka-Bóbrka do dr nr 1956R
Droga P1955R  
Niżna Łąka-Bóbrka
Droga P1956R
 Zręcin-Wietrzno-Zboiska
Droga P1957R  
dr. przez wieś Machnówka
Droga P1958R
 Dobieszyn-Świerzowa Polska-Szczepańcowa
Droga P1959R  
Szczepańcowa -Głowienka
Droga P1992R
 Kobylany - Wietrzno
Droga P1993R
 Sulistrowa – Draganowa -Głojsce

6. Na terenie Gminy Chorkówka zlokalizowane są zarówno drogi gminne jak i powiatowe (główne drogi przebiegające przez gminę).
Gmina Chorkówka corocznie w swoim budżecie przeznacza środki na poprawę stanu dróg gminnych. Środki te dzielone są na poszczególne miejscowości gminy. O tym, która z dróg zostanie z tych środków wyremontowana decyduje zebranie wiejskie sołectwa.
Ponadto Gmina udziela pomocy finansowej na remonty dróg powiatowych. W latach 2011 - 2014 Powiatowi Krośnieńskiemu zostały przekazane środki z przeznaczeniem na remonty odcinków dróg powiatowych w miejscowościach: Bóbrka, Chorkówka, Faliszówka, Machnówka, Świerzowa Polska.