Odnosząc się do informacji, że instalację klimatyzacji zamontowano wyłącznie w sali widowiskowej Domu Ludowego w Szczepańcowej wyjaśniam, że w przypadku budowy nowego domu ludowego lub znacznej jego przebudowy, instalacje takie są montowane – bez względu na jego lokalizację.
Budynek Domu Ludowego w Szczepańcowej jako pierwszy był tak gruntownie przebudowany. Czy nie zaprojektowanie instalacji klimatyzacji nie wywołałoby fali krytyki, że jej nie ma, że nie podążamy z duchem czasu, że w innych gminach takie instalacje to standard?
Pragnę poinformować, że planowany do oddania do użytkowania w czerwcu 2015r. budynek Domu Ludowego w Żeglcach, również będzie w nią wyposażony.
Remonty pozostałych domów ludowych opierały się głównie na pracach termomodernizacyjnych. Brak ocieplenia ścian, stropów czy nieszczelne okna generują znaczne koszty ich utrzymania. Ponadto wyglądają one nieestetycznie. W ciągu ostatnich 8 lat ocieplono i poprawiono estetykę niemalże wszystkich domów ludowych (Bóbrka, Draganowa, Faliszówka, Kopytowa, Zręcin), a także remiz OSP (Bóbrka, Chorkówka). Prace wykonywane na wszystkich wymienionych budynkach były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007 – 2013 i RPO WP 2007-2013).

Odnosząc się do zarzutu Pani Moniki Subik, która twierdzi, że remonty dróg gminnych w miejscowości Świerzowa Polska były celowo odkładane na rok wyborczy wyjaśniam:


1. „Przebudowa drogi gminnej ul. Granicznej od km 0+000 do km 1+067 w m. Świerzowa Polska” była zadaniem realizowanym w ramach Wieloletniego programu pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”  czyli tzw. „schetynówki”. Dokumentacja techniczna na przebudowę tej drogi została opracowana w sierpniu 2013r., a we wrześniu tego samego roku złożony został wniosek o dofinansowanie zadania do Wojewody Podkarpackiego.
Harmonogram realizacji zadań współfinansowanych ze środków Programu ustala Rada Ministrów  - Uchwała nr 199/2012 z dnia 27 listopada 2012r. (zachęcam do zapoznania się)
https://rzeszow.uw.gov.pl/wp-content/uploads/2013/08/uchwala_nr_199_2012_rady_ministrow_zmieniajaca_program_z_27_11_2012.pdf   

Zgodnie z harmonogramem, zadania zgłoszone w 2013r. realizowane są do 31 grudnia 2014r.
Nadmienię, że w ramach „schetynówek” przebudowana została również ul. Składowa w Świerzowej Polskiej  - rok 2011 (początek II kadencji) – zadanie również zostało zakończone w listopadzie.

Jeszcze raz pragnę podkreślić, że każdy ze złożonych wniosków podlega ocenie merytorycznej. Wyciąg z załącznika do Uchwały Rady Ministrów z dnia 6 września 2011r. w tym zakresie zamieszczam poniżej:


„10.5. Wnioski spełniające wymogi formalne podlegają ocenie merytorycznej według następujących kryteriów:
1) wpływ realizacji zadania na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (uwzględnia się działania poprawiające bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg, w tym pieszych i rowerzystów, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci  i osób niepełnosprawnych, obejmujące m. in.: uspokojenie ruchu, separowanie ruchu pieszego i rowerowego od ruchu pojazdów mechanicznych, w szczególności poprzez budowę chodników i ścieżek rowerowych, poprawę oznakowania i oświetlenia drogi, a także jej wyposażenia w sygnalizację świetlną oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego)–w skali ocen od 0 do 10 punktów;
2) znaczenie zadania dla rozwoju spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg  publicznych na obszarze województwa, poprzez poprawę połączeń dróg lokalnych z  drogami  publicznymi  wyższej kategorii, podniesienie parametrów użytkowych dróg  oraz zwiększenie płynności ruchu (uwzględnia się w szczególności połączenia  odcinków dróg objętych zadaniem z drogami krajowymi i wojewódzkimi, a w przypadku odcinków dróg gminnych –również z drogami powiatowymi, a także rozwiązania poprawiające przepustowość i nośność dróg)–w skali ocen od 0 do 7punktów;
3) współpraca jednostek oraz innych podmiotów przy realizacji zadania (uwzględnia się w szczególności wielkość udziału partnerów jednostki w jej wkładzie własnym)–w skali ocen od 0 do 5punktów;
4) znaczenie zadania dla odbudowy i przywrócenia funkcji komunikacyjnej dróg uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku klęsk i żywiołowej (uwzględnia się w szczególności rozmiar szkód oraz wynikające z nich zakłócenia w lokalnym układzie komunikacyjnym)–w skali ocen od 0 do 5punktów;
5) znaczenie zadania dla rozwoju obszarów wiejskich (uwzględnia się w szczególności objęcie zadaniem odcinków dróg zapewniających połączenie komunikacyjne niezbędne dla rozwoju obszaru wiejskiego lub zapobiegające jego marginalizacji)–w skali ocen od 0 do 5punktów;
6) wpływ realizacji zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych, a także przedsiębiorstw i zakładów pracy o istotnym znaczeniu dla społeczności lokalnej, sprzyjający podniesieniu atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności tych ośrodków oraz tworzeniu nowych miejsc 14 pracy –w skali ocen od 0 do 3 punktów;
7) wpływ realizacji zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej instytucji publicznych i innych instytucji świadczących usługi publiczne, ułatwienie dostępu obywateli do świadczonych przez nie usług i podniesienie efektywności realizacji zadań publicznych m.in. w obszarze ochrony zdrowia, edukacji i administracji publicznej (uwzględnia się w szczególności objęcie zadaniem odcinków dróg zapewniających dogodny dojazd do publicznego zakładu opieki zdrowotnej, publicznej szkoły lub przedszkola, urzędu)–w skali ocen od 0 do 3 punktów;
8) wpływ realizacji zadania na poprawę połączeń drogowych istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństw a obywateli,  w szczególności w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony  przeciwpożarowej, ratownictwa, zarządzania kryzysowego, ochrony granicy  państwowej –w skali ocen od 0 do 2 punktów”

Atutem ul. Granicznej (biorąc pod uwagę kryteria oceny merytorycznej), jest jej lokalizacja - łączy Gminę Chorkówka z drogą miejską (ul. Gen. St. Maczka), a także fakt iż miasto Krosno jest lokalnym ośrodkiem życia społecznego i gospodarczego. Ponadto Miasto Krosno zgodziło się uczestniczyć we współfinansowaniu inwestycji.  Wszystkie te czynniki miały wpływ na wybór zadania i ostatecznie przyczyniły się do uzyskania dofinansowania.

2. Remont ulicy Polnej w Świerzowej Polskiej, realizowany był ze środków przeznaczanych corocznie z budżetu gminy poszczególnym sołectwom (patrz: Fakt 9 pkt 6).
Decyzja o remoncie tej konkretnej drogi w roku 2014 zapadła (w drodze głosowania – 77 głosów „za”, 3 „wstrzymujące się”) podczas zebrania wiejskiego, które odbyło się 26 marca 2014r. w sali Domu Ludowego.
Pragnę zaznaczyć, że Pani Monika Subik uczestniczyła w zebraniu, co potwierdza dołączona do protokołu lista obecności.
 
3. Remont ulicy Podskale w Świerzowej Polskiej to kolejne zadanie współfinansowane ze środków zewnętrznych.
Wniosek o dofinansowanie zadania „Remont drogi gminnej Nr 1 14419R Świerzowa Polska – Podskale na dz. nr ewid. 209 w km 0+794 – 1+364” Gmina Chorkówka złożyła do Wojewody Podkarpackiego (program rządowy) w ramach naboru  na remonty dróg zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku intensywnych opadów deszczu w 2012r.
23 lipca 2014r. Gmina otrzymała promesę Ministra Administracji i Cyfryzacji o współfinansowaniu inwestycji w roku 2014r. Umowa o dofinasowanie zadania została podpisana z Wojewodą Podkarpackim 13 października 2014r.
W oparciu o otrzymaną promesę Gmina we wrześniu br. podpisała umowę z Wykonawcą robót, które zostały zakończone w październiku (termin zawarty w umowie z Wojewodą to 15 października br.).

Jak wynika z przedstawionych faktów, remonty wymienionych dróg nie są „kiełbasą wyborczą”, a systematycznymi działaniami Gminy w celu pozyskania jak największej ilości środków zewnętrznych na inwestycje.

Jeszcze raz zachęcam do analizowania terminów dotyczących złożenia przez Gminę wniosków o dofinansowanie zadań oraz terminów podpisywania umów o udzielenie dofinansowania. Niejednokrotnie jest to okres kilku, a nawet kilkunastu miesięcy. Proszę również pamiętać o realnym czasie ich realizacji, a także o ograniczeniach wynikającymi z zapisów umów o dofinansowanie.

Szczerze mówiąc nie rozumiem zarzutu Pani Moniki Subik dotyczącego realizacji w.w. zadań, tym bardziej, że jak sama twierdzi zna przepisy i możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Może zatem nie do końca zna realia albo po prostu jest to element prowadzonej kampanii wyborczej. 

Zakup wyposażenia jednostek OSP (w tym wymiana samochodów strażackich na nowoczesne samochody ratowniczo – gaśnicze) nie odbywa się w ramach żadnego Programu realizowanego przez Gminę Chorkówka i Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP, chyba że Programem nazwiemy dobrą wolę i chęć działania zarówno Gminy (Rady Gminy) jak i Zarządu Oddziału Gminnego.
Z uwagi na rosnące potrzeby w tym zakresie, a także wykorzystując możliwość pozyskania  środków z UE i innych pozabudżetowych, zarówno Gmina jak i Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP czynią starania o pozyskanie jak największej ilości środków finansowych na ten cel.
Szczegółowy wykaz zakupionego sprzętu oraz samochodów ratowniczo-gaśniczych w latach 2011 – 2014 znajduje się poniżej (patrz: Fakt 7.).

W roku 2007 (początek I kadencji) Gmina nie posiadała dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji w żadnej z miejscowości. W 2008 Gmina ogłosiła przetarg i podpisała umowę z Wykonawcą na „Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Kobylany i Sulistrowa oraz opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz urządzeniami towarzyszącymi dla miejscowości Draganowa z magistralą przesyłową wody Kobylany – Sulistrowa – Draganowa”
Opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę nastąpiło dopiero w 2012 roku ze względu na duże trudności z uzyskaniem zgód właścicieli nieruchomości na wejście w teren.
W bieżącym roku rozpoczęto budowę oczyszczalni ścieków w Sulistrowej – I etap. Jest to zadanie konieczne do zrealizowania, by móc kontynuować budowę sieci kanalizacyjnej.

Jeśli chodzi o lokalizację inwestycji wyjaśniam, że we wszystkich przypadkach zadania te podlegają zatwierdzeniu (głosowaniu) przez Radę Gminy Chorkówka.
W przypadku zadań współfinansowanych z funduszy zewnętrznych dużą rolę odgrywają warunki ogłoszonego konkursu. Zaznaczyć należy, że każdy projekt zgłaszany do dofinansowania musi spełniać wymogi formalne oraz określone kryteria naboru. Jednak o pozycji na liście rankingowej wniosków, które otrzymają dofinansowanie decyduje ocena merytoryczna projektu tj. liczba punktów które przyznane zostaną  złożonemu projektowi na podstawie określonych dla konkretnego typu projektów „kryteriów oceny merytorycznej”.
Gmina starając się o dofinansowanie musi wyważyć dobór projektów tak, by wpisywał się zarówno w potrzeby  mieszkańców jak i miał szansę uzyskać wysoką ocenę merytoryczną (punktową). Jak wiemy, ilość środków pochodzących z funduszy pomocowych jest ograniczona, znacznie niższa niż potrzeby gmin ubiegających się o nie w ramach ogłaszanych konkursów.  
Kryteria oceny merytorycznej są inne w każdym programie i dla każdego rodzaju projektu. Można się z nimi zapoznać gdyż podawane są każdorazowo do publicznej wiadomości wraz z ogłoszeniem o konkursie na nabór projektów.
Pragnę zauważyć, że znaczna część inwestycji realizowanych przez Gminę współfinansowana jest ze źródeł zewnętrznych. Zachęcam do przeanalizowania zestawienia projektów, które zamieszczone są w szczegółowej tabeli (patrz: Fakt 4.)

W sierpniu 2012r. Gmina Chorkówka  złożyła wniosek o dofinansowanie zadania „Termomodernizacja 4 budynków użyteczności publicznej w Gminie Chorkówka”. Rok później (wrzesień 2013r.) podpisana została umowa o dofinansowanie (zadanie z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013). Roboty budowlane zostały zakończone w lipcu br.
W zakresie projektu ujęto m.in. termomodernizację 3 Domów Ludowych  (Draganowa, Faliszówka, Kopytowa). Początkowo Gmina planowała włączyć w zakres robót również budynki zlokalizowane w Chorkówce (Ośrodek Zdrowia) oraz w Zręcinie (budynek wielofunkcyjny), ale ostatecznie obiekty te zostały pominięte z uwagi na interpretację Urzędu Marszałkowskiego dotyczącą tego typu obiektów, która ukazała się w trakcie trwania naboru wniosków. Mianowicie,  „Wytyczne do konkursu” zakładały, że nie będzie udzielane dofinansowanie do obiektów będących własnością Gminy ale użytkowanych przez Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej (dotyczy Chorkówki i Zręcina). Ponadto w budynkach gdzie prowadzona jest działalność komercyjna, należy wyłączyć z kosztów kwalifikowanych (tj. kosztów które podlegają współfinansowaniu) powierzchnie zajmowane przez prywatne podmioty.
Wyjaśnienia Urzędu Marszałkowskiego poniżej:
Cytuję: „ (…) 3. Czy gmina  może ubiegać się o dofinansowanie na docieplenie należącego do niej budynku, użytkowanego przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej?
Nie. W przypadku, gdy planowany do termomodernizacji budynek stanowi własność gminy, ale użytkowany jest przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej tj. np. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, nie może on być przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach omawianego działania, gdyż wskazani użytkownicy, którzy będą korzystać z efektów projektu, nie kwalifikują się do żadnej kategorii beneficjentów przewidzianej w ramach analizowanego naboru.
 
4. Czy w przypadku wynajmu powierzchni pod działalność komercyjną w budynkach, na których zamontowane zostaną kolektory słoneczne/ogniwa fotowoltaiczne koszty odnoszące się wynajmowanych części budynków będą niekwalifikowane ?
Tak. W załączniku nr 14 do Regulaminu konkursu zawarto następujący zapis: Koszty związane z termomodernizacją części budynków wynajmowanych podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą będą kosztami niekwalifikowanymi np. gabinet stomatologiczny, prywatna apteka, poczta.
Określenie kosztów kwalifikowanych możliwe jest proporcjonalnie w odniesieniu do całkowitej powierzchni użytkowej budynku lub na podstawie innych realnych wyliczeń. Wybór w tej kwestii należy do beneficjenta jednakże należy podkreślić, iż sposób określenia powierzchni użytkowej kwalifikującej się do wsparcia w ramach RPO WP powinien być przejrzysty i zrozumiały.
Ww. zasady obowiązują również w odniesieniu do projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii, tj. jeżeli część budynku, w którym będą np. instalowane kolektory słoneczne, jest wynajmowana pod działalność komercyjną, z kosztów kwalifkowalnych należy wyłączyć odpowiednią część wydatków proporcjonalnie do powierzchni wynajmowanej komercyjnie w odniesieniu do całkowitej powierzchni użytkowej budynku lub na podstawie innych realnych wyliczeń.
Do powierzchni wynajmowanych komercyjnie należy zaliczyć również te wynajmowane NZOZ-om nieuprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w niniejszym konkursie.

Źródło:  http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/20120330
Zaznaczyć należy, że powierzchnie wynajmowane przez Gminę podmiotom prywatnym (na cele komercyjne) znajdowały się w Domu Ludowym w Kopytowej, a mimo to obiekt został ujęty w zakresie projektu. Stało się tak dlatego, iż stosunek powierzchni wynajmowanych do ogólnej powierzchni budynku był stosunkowo niewielki, zatem % powierzchni, którą należało odliczyć przy szacowaniu dofinansowania był znikomy w porównaniu z wartością całej inwestycji.

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1896R Krosno - Kobylany - Toki (potocznie zwanej Kobylany - Zręcin) rozpoczęła się w czerwcu 2009r. w ramach projektu współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013, realizowanego przez Powiat Krośnieński – jako właściciela drogi.
Zakres robót od początku opracowania dokumentacji projektowej nie uwzględniał wykonania przebudowy odcinka od skrzyżowania ul. I. Łukasiewicza w Zręcinie w stronę Chorkówki, do zjazdu w Chorkówce w kierunku Bóbrki.
Nie ujęcie tego newralgicznego odcinka drogi w zakresie inwestycji było świadomym działaniem Powiatu Krośnieńskiego, który już na etapie sporządzania projektu nie przyjął propozycji Gminy Chorkówka dotyczącej pomocy finansowej Gminy na ten cel.

2. Budowa placów zabaw w miejscowościach: Bóbrka, Draganowa, Faliszówka, Kopytowa, Leśniówka, Machnówka, Żeglce nie jest zadaniem zakończonym. W najbliższych dniach odbędą się odbiory końcowe robót. Z uwagi na okres realizacji zadania tj. przełom III i IV kwartału roku, co wynika z późniejszego niż zakładano terminu podpisania umowy o dofinansowanie (tj. 4.08.2014 a nie jak planowano w kwietniu 2014r. - zadanie współfinansowane ze środków PROW 2007-2013) ewentualne usterki będą usuwane (w ramach gwarancji) na wiosnę 2015r. Równocześnie informuję, że wszystkie budowane place zabaw zaprojektowane zostały zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami, normami budowlanymi i przepisami branżowymi (w tym dotyczącymi stref bezpieczeństwa oraz montowanych urządzeń).

3. Budowa chodnika na ul. Cmentarnej w Zręcinie była elementem większego zadania tj. obejmującego przebudowę ul. Kuźniczej, ul. Długiej, ul. Parkowej i ul. Cmentarnej. Lokalizacja chodnika uzgodniona została na etapie sporządzania dokumentacji budowlanej, która została zaakceptowana m.in. przez radnych miejscowości Zręcin w kadencji 2007-2010.

4. Wszystkie roboty drogowe wykonywane na drogach powiatowych odbiera komisja odbioru robót powołana przez Starostę Krośnieńskiego spośród swoich pracowników.

5. Na terenie Gminy Chorkówka zlokalizowanych jest 58,777 km dróg powiatowych (są to wszystkie główne drogi na terenie gminy). Powiat Krośnieński odpowiada za ich stan (właścicielem dróg powiatowych jest Powiat, zarządzającym – Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie).

 Wykaz dróg powiatowych na terenie Gminy Chorkówka

Nazwa i nr drogi powiatowej
Droga P1850R
Jasło-Łajsce-Zręcin
Droga P1896R
 Krosno-Kobylany-Toki
Droga P1898R  
Chorkówka-Faliszówka-Nienaszów
Droga P1900R  
Nowy Żmigród-Makowiska-Sulistrowa
Droga P1949R
 Jedlicze-Żarnowiec-Zręcin
Droga P1950R  
Chlebna-Kopytowa-Faliszówka
Droga P1953R  
Chorkówka-Żeglce
Droga P1954R  
Chorkówka-Bóbrka do dr nr 1956R
Droga P1955R  
Niżna Łąka-Bóbrka
Droga P1956R
 Zręcin-Wietrzno-Zboiska
Droga P1957R  
dr. przez wieś Machnówka
Droga P1958R
 Dobieszyn-Świerzowa Polska-Szczepańcowa
Droga P1959R  
Szczepańcowa -Głowienka
Droga P1992R
 Kobylany - Wietrzno
Droga P1993R
 Sulistrowa – Draganowa -Głojsce

6. Na terenie Gminy Chorkówka zlokalizowane są zarówno drogi gminne jak i powiatowe (główne drogi przebiegające przez gminę).
Gmina Chorkówka corocznie w swoim budżecie przeznacza środki na poprawę stanu dróg gminnych. Środki te dzielone są na poszczególne miejscowości gminy. O tym, która z dróg zostanie z tych środków wyremontowana decyduje zebranie wiejskie sołectwa.
Ponadto Gmina udziela pomocy finansowej na remonty dróg powiatowych. W latach 2011 - 2014 Powiatowi Krośnieńskiemu zostały przekazane środki z przeznaczeniem na remonty odcinków dróg powiatowych w miejscowościach: Bóbrka, Chorkówka, Faliszówka, Machnówka, Świerzowa Polska.

W 2006r. z Komitetu Wyborczego Wyborców „Nasza Gmina Chorkówka” do Rady Gminy zostało wybranych 4 radnych a nie jeden.

Gmina Chorkówka systematycznie wyposażała Jednostki OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze oraz sprzęt.


Zakup lekkich samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek OSP z terenu Gminy Chorkówka z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych– lata 2011-2014

Lp. Jednostka OSP Rok zakupu Wartość pojazdu Wysokość dofinansowania ze źródeł zewnętrznych
1. OSP Świerzowa Polska 2011 143 999,64 102 000,00
2. OSP Szczepańcowa 2012 148 996,80 103 500,00
3. OSP Chorkówka 2013 149 800,00 102 000,00
4. OSP Zręcin 2014 151 180,50 80 000,00

Zakup sprzętu dla jednostek OSP z terenu Gminy Chorkówka z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych– lata 2011-2014

Lp. Jednostka OSP Rodzaj sprzętu Rok zakupu Wartość  sprzętu Wysokość dofinansowania ze źródeł zewnętrznych
1. OSP Szczepańcowa

aparat powietrzny ciś. AirGo FIX PRO 6l/300CL – 4kpl

2012

13 262,40

12 630,00

2. OSP Szczepańcowa

sygnalizator bezruchu motion SCOUT K-T – 1 szt

2012

770,04

770,00

3. OSP Faliszówka Pompa szlamowa WT 30X Honda 2012 6 800,00 6 800,00
4. OSP Machnówka Pompa szlamowa WT 30X Honda 2012 6 800,00 6 800,00
5. OSP Sulistrowa Pompa szlamowa WT 30X Honda 2013 6 214,32 4 350,02
6. OSP Kopytowa pilarka STIHL MS 251 2013 1 348,92 944,24
7. OSP Chorkówka Agregat prądotwórczy GEKO 2801E-A/MHBA 2013 2 970,00 2 970,00
8. OSP Szczepańcowa Motopompa pożarnicza TOHATSU  M 16/8 model VC82ASE 2014 35 000,00 35 000,00

W lipcu 2014 roku podjęte zostały ze Starostą Krośnieńskim  rozmowy, dotyczące budowy chodnika w miejscowości Świerzowa Polska celem zachowania ciągłości istniejącego  w miejscowości chodnika z chodnikiem budowanym przez Miasto  Krosno. Ustalono, że jeżeli Gmina Chorkówka pomoże finansowo to ten odcinek zostanie wykonany. Radni Gminy Chorkówka wyrazili zgodę na dofinansowanie zadania podejmując stosowną uchwałę jednogłośnie. 

uchwała

Budowa chodnika wzdłuż ul. I. Łukasiewicza, która jest drogą powiatową jest zadaniem Powiatu.
Powiat Krośnieński nie przewidywał realizacji takiego zadania ze środków własnych, a także nie ujął budowy chodnika  w żadnym swoim projekcie.
Gmina Chorkówka wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, mając na uwadze konieczność podniesienia bezpieczeństwa pieszych (droga do szkoły i innych obiektów użyteczności publicznej mieszczących się w centrum miejscowości), ujęła w zakresie własnego projektu (rok 2011) budowę odcinka chodnika o długości 305 mb. Koszt budowy chodnika to kwota 225 695,47 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE - 137 619,00 zł.
W bieżącym roku Powiat Krośnieński wykonał drugą jego część o długości 315mb.

Fundusze zewnętrzne ( w tym z UE ) - wybrane projekty realizowane w latach 2011 - 2014.

Tabela

W okresie od marca do września 2006 roku Społeczne Komitety Budowy Kanalizacji w Draganowej,  Sulistrowej i Kobylanach dokonały wpłat na konto Gminy Chorkówka /w formie darowizny/ kwoty 141. 400 zł.
W dniu 16 maja 2006 roku Gmina Chorkówka ogłosiła przetarg nieograniczony w sprawie „Opracowania dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Kobylany i Sulistrowa, wraz z projektem oczyszczalni ścieków w Sulistrowej”.
Ze względu na fakt, że złożone oferty przekraczały kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie w.w. zadania 27 czerwca 2006 roku unieważniono postępowanie przetargowe.
Przetarg na wykonanie dokumentacji został rozstrzygnięty w 2008 roku.
12 maja 2008 roku została podpisana umowa w sprawie „Opracowania dokumentacji budowlano - wykonawczej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Kobylany i Sulistrowa oraz opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz urządzeniami towarzyszącymi dla miejscowości Draganowa z magistralą przesyłową wody Kobylany – Sulistrowa – Draganowa”.
Umowa  ta opiewała na kwotę brutto 439 200 zł, w tym koszt przyłączy 116 850 zł.
Na zaprojektowane przyłącza zostały zawarte umowy pomiędzy Gminą a mieszkańcami. Na podstawie tych  umów społeczne komitety dokonały wpłaty, na które zostały wystawione i rozliczone faktury VAT.
Opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę nastąpiło dopiero w 2012 roku ze względu na duże trudności z uzyskaniem zgód właścicieli nieruchomości na wejście w teren.
O tej sytuacji mieszkańcy poszczególnych miejscowości byli informowani na zebraniach wiejskich.

Ważniejsze inwestycje zrealizowane w mijających czterech latach w południowej części Gminy.

Gmina rozpoczęła budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Sulistrowa.
Ukończone są projekty budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Sulistrowa, Draganowa i Kobylany oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Draganowa. Koszt w.w. inwestycji według kosztorysów inwestorskich wynosi ponad 29 mln złotych (zakończono 2012 r.).
W najbliższych miesiącach zostanie oddana dokumentacja na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Faliszówka, Kopytowa i Poraj.

W bieżącym roku wykonano termomodernizację budynku Domu Ludowego w Draganowej, Faliszówce i Kopytowej.

Powstały place zabaw w 7 miejscowościach (Bóbrka, Draganowa, Faliszówka, Kopytowa, Leśniówka, Żeglce i Poraj  - rok 2014 r.).
Powstało boisko do piłki siatkowej w Faliszówce (2013 r.) i sala gimnastyczna w Kopytowej (2011 r.).

Wyremontowano Dom Strażaka w Chorkówce (2012 r.), a także wykonano parking przy GOK oraz wybudowano chodnik (2012 r.).

Trwają prace przy budowie Domu Ludowego w Żeglcach.

Projekt pn. "Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka" był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Wartość projektu (dotycząca Gminy Chorkówka): wyniosła  877.754,76 netto, dofinansowanie – 535.175,65 zł. W dniu 15.07.2013 r. zakończone zostały roboty  budowlane  i nastąpił odbiór robót.

We wniosku aplikacyjnym projektu umieszczono zapis (z mocy prawa), że wyłonienie operatora hurtowego sieci szerokopasmowej (zarządzającego infrastrukturą) nastąpi w postępowaniu przetargowym. Trzy postępowania przetargowe zostały nie rozstrzygnięte (ostatnie 14.05.2014). W związku z nie wybraniem operatora w postępowaniu przetargowym została podjęta decyzja o przekazaniu infrastruktury w zarząd MPGK w Krośnie. Zgodę na odstępstwo od przetargu musiał  wyrazić Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnej opinii Urzędu Ochrony Konkurencji. Opinię pozytywną Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego uzyskał w dniu 10 listopada 2014 r. i w dniu 14 listopada br. wydał stosowną zgodę.
Dopiero po uzyskanej zgodzie jest możliwość podpisania umowy z MPGK w Krośnie  i uruchomienie sieci szerokopasmowej.